Broń

Jeriho33Badanie psychologiczne i lekarskie
osób ubiegających się i posiadających
pozwolenie na broń do celów:

– ochrony osobistej, osób i mienia;
– łowieckich;
– sportowych;
– rekonstrukcji historycznych;
– kolekcjonerskich;
– pamiątkowych.

Kompleksowe badania psychologiczne i lekarskie, niezbędne przy staraniu się o pozwolenie na broń, lub o jego przedłużenie świadczone są dzięki współpracy:

 • Anny Laskowskiej, psychologa PCPP „Synthesis” w Garwolinie (upoważnionego do prowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń).
 • Doroty Stefaniak–Żak, lekarza NZOZ „Medicus” w Żelechowie (upoważnionego do prowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń)

Koszt badania lekarskiego i psychologicznego (razem) wynosi: 400 zł.

UWAGA!
Aby wykonać badania lekarskie i psychologiczne konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

 • psycholog Anna Laskowska, tel. 607 401 384
 • lekarz Dorota Stefaniak–Żak, tel. 501 255 070

PRZEPISY PRAWNE regulujące przeprowadzanie badań:

 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji – Dz.U.2004.52.525 (z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń – Dz.U. z 2015r, poz. 2210 (z późniejszymi zmianami).

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie:

 • poziomu rozwoju intelektualnego
 • i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.

Badanie trwa ok. 2 godzin.

Na podstawie wyników badań psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne.
Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
Orzeczenie psychologiczne psycholog upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.
Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa w zakresie określonym rozporządzeniem; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji. (Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Dz. U. Nr 53, poz. 549)

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 1. Niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich – jest to szczególne uprawnienie przyznawane dla osób osiągających wysokie wyniki w szkoleniu strzeleckim, np. reprezentanci Polski w strzelectwie sportowym),
 2. Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
 3. Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
 4. Uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
 5. Nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Inne uprawnienia psychologa upoważnionego do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:

– Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kandydatów na prokuratorów, kuratorów sądowych, komorników i syndyków

– Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

– Badanie osób ubiegających się o podjęcie i wykonujących pracę inspektora transportu drogowego

– Badanie strażników gminnych (miejskich)

– Badanie osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

– Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

– Badanie osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.

BADANIE LEKARSKIE

NZOZ „MEDICUS” w Żelechowie wykonuje badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:

– łowieckich

– sportowych

– kolekcjonerskich

– pamiątkowych

– szkoleniowych.

Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań (lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń, okulista, psychiatra oraz psycholog), kończących się wystawieniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Orzeczenia takie są przedstawiane właściwemu organowi policji.

Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej i uzgodnieniu dogodnego terminu wizyty, tel. 501-255-070
Odbywają się one na wniosek petenta, po uprzednim sprawdzeniu dowodu tożsamości osoby przystępującej do badań (dowód osobisty, lub paszport).

W badaniu lekarskim do pozwolenia na broń szczególny nacisk kładzie się na badanie układu nerwowego, stanu psychicznego, narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.

Poprzednia strona: Zajęcia profilaktyczne Następna strona: Psychiatra