Zajęcia profilaktyczne


Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą

Zajęcia profilaktyczne mają na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu dzieci i młodzieży.

Oferujemy realizację zajęć i programów profilaktycznych obejmujących dzieci – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak też rodziców oraz nauczycieli.

Wszystkie zajęcia mają formę warsztatową, prowadzone są metodami aktywnymi pracy z grupą.

Zajęcia dla dzieci, zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi małych uczestników, oparte są przede wszystkim na elementach psychozabawy, grach integracyjnych i psychoedukacyjnych.

W profilaktyce zachowań ryzykownych u młodzieży (alkohol, narkotyki, papierosy, agresja) istotną rolę odgrywa doskonalenie umiejętności psychospołecznych, ułatwiających z jednej strony konstruktywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi, trudnymi sytuacjami, jak też – rozwój osobowy. Mają one chronić przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne. Głównym celem zajęć jest m.in.: zwiększanie poczucia własnej wartości, uczenie i doskonalenie umiejętności wyrażania emocji i nastrojów, lepszej komunikacji, kształtowanie prospołecznych zachowań.

Spotkania dla rodziców są ważnym elementem profilaktyki, gdyż postawy rodzicielskie, właściwa komunikacja i atmosfera w rodzinie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci, zachowaniom prozdrowotnym i porozumiewaniu się „bez przemocy”. A podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi jest silna więź emocjonalna z rodzicami. Zajęcia dla rodziców, oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności, dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, zadawania pytań oraz konsultacji indywidualnej z psychologiem.

Miejsce, forma, czas trwania zajęć – do uzgodnienia.

Tematyka zajęć dostosowywana jest do potrzeb danej placówki.

Przykładowe realizacje: „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”, „Żeby się nie dać”, „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach”, „Tabletowe dzieci – tabletowi rodzice”.

Program wzmacniania rodziny 10-14

Celem Programu Wzmacniania Rodziny jest ograniczenie picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych przez młodzież w okresie dojrzewania w wieku od dziesięciu do czternastu lat.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców / opiekunów i sprawowania przez nich kontroli nad dziećmi,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży,
  • wzmacnianie więzi w rodzinie.

Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej.

Program wzmacnia Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej skierowaną do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji, która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Program rekomendowany w systemie rekomendacji – II poziom jakości „Dobra praktyka”.

Poprzednia strona: Szkolenia dla nauczycieli Następna strona: Broń