T3B7148Przemoc – terapia dla osób z problemem przemocy (ofiary, sprawcy i ich rodziny), terapia indywidualna, rodzinna, warsztaty komunikacji interpersonalnej, grupa wsparcia dla kobiet. Dla mieszkańców Garwolina pomoc udzielana jest bezpłatnie – finansowana przez Miasto Garwolin ze środków pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oferujemy opiekę terapeutyczną dla:
● ofiar przemocy
● sprawców przemocy,
● osób z problemem uzależnienia,
● i ich rodzin.

Głównym celem terapii jest przerwanie przemocy/wyjście z uzależnienia i wypracowanie nowych wzorców interakcji w rodzinie. Pomocy potrzebują ofiary, sprawcy przemocy, osoby uzależnione, jak też ich rodziny.

ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Terapia ma formę spotkań indywidualnych lub rodzinnych. Proponujemy też udział w warsztatach grupowych, doskonalących umiejętności interpersonalne.