Psychoterapeuta, psycholog
tel. 693-563-931

I. Tudek